Program putovanja

1.dan (26.04.2019): NIŠ-LESKOVAC-METEORI

Polazak iz Niša sa parkinga hipermarketa “Tempo” u večernjim časovima, iz Leskovca sa zelezničke stanice (raspitati se u agenciji o tačnom vremenu polaska dan pred put). Vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja graničnih formalnosti i radi pauza za odmor.

2.dan (27.04.2019): METEORI-NIDRI

Dolazak u živopisni gradić Kalambaka, koji se nalazi u podnožju Meteora, u jutarnjim časovima. Obilazak fabrike ikona uz slobodno vreme za razgledanje i kupovinu. Nakon obilaska nastavak puta ka Meteorima, „lebdećem kamenju“, koji su pod zaštitom UNESCO-a sa pravom nazvanih osmim svetskim čudom. Obilazak Meteora uz posetu jednom od manastira-Velikim Meteorima. U slučaju da manastir bude zatvoren za posete posetićemo manastir Varlam. Nakon obilaska nastavak puta ka Lefkadi. Dolazak u Nidri, smeštaj u izabranu vilu. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na grčko veče-tradicionalna grčka večera uz piće i grčku muziku. Noćenje

3.dan (28.04.2019): KRSTARENJE

U jutarnjim časovima odlazak na celodnevno krstarenje kruzerom uz muziku: Obilazak najpoznatijih plaža Lefkade Porto Katsiki i Egremni, vožnja do Kefalonije-jednog od najvećih Jonskih ostrva, obilazak prelepog živopisnog gradića Fiskardo (jedini grad zemljotresom koji je zadržao arhitekturu stare Kefalonije), Itake-drugog najmanjeg ostrva po veličini od Jonskih ostrva, Povratak  u Nidri u popodnevnim časovima. Noćna zurka pored bazena uz grčku muziku. Noćenje

4.dan (29.04.2019): NIDRI-LEFKAS-LESKOVAC-NIŠ

Napuštanje vila u prepodnevnim časovima. Polazak prema glavnom gradu Lefkade-Lefkasu. Slobodno vreme za individualni obilazak grada, kafu i doručak pored mora. Polazak za Srbiju u ranim popodnevnim časovima. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju uz usputna zadržavanja radi regulisanja graničnih fomalnosti i radi odmora. Dolazak Leskovac/Niš u kasnim večernjim časovima. Kraj usluga

CENA ARANŽMANA:

IME VILE

POLAZAK IZ NIŠA

POLAZAK IZ LESKOVCA

VILA APOSTOLOS 1/2 I 1/3 74 EURA 69 EURA
VILA VAGELIS 1/2 I 1/3 79 EURA 75 EURA

VILA JORGOS -NA PLAZI

1/3

1/4

 

79 EURA

69 EURA

 

75 EURA

65 EURA

VILA GOGO 1/2 79 EURA 75 EURA

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu putovanja
 • smeštaj u izabranu vilu na bazi 2 noćenja u 1/2 , 1/3, 1/4 sobama (TWC, TV)
 • obilazak fabrike ikona u Kalambaki i obilazak Meteora-bez ulaznice za manstir Veliki Meteori (cena oko 3e po osobi)
 • celodnevno krstarenje kruzerom
 • usluge turističkog pratioca grupe
 • agencijske usluge

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • individualne troškove putnika
 • obavezno putno i zdravstveno osiguranje
 • ulaznicu za posetu manastira na Meteorima
 • fakultativni program:
 • Grčko veče uz večeru, piće i muziku-15e po osobi

Opšte napomene:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 3 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com …
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i slIčnouzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA VUČIĆ TRAVEL

Organizator putovanja  VUČIĆ TRAVEL-OTP 26/2017

Ovlašćeni subagent: ACADEMIA JUST 2 TRAVEL D.O.O