29.12.2018-03.01.2018. 119e po osobi

Program putovanja:

1.dan (29.12.2018): NIŠ-BUKUREŠT

Polazak iz Niša oko 22:00h sa dogovorenog mesta (raspitati se u agenciji o tačnom vremenu i mestu polaska 2 dana pred put). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

2.dan (30.12.2018): BUKUREŠT

Dolazak u Bukurešt u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, Palata pravde… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

3.dan (31.12.2018): BUKUREŠT

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno obilazak centra grada sa vodičem-pešačka tura: Palata Parlamenta, Stavropolos crkva, muzej Nacionalne istorije, Patrijaršija, rumunski ateneum… Nakon obilaska slobodno vreme za pripreme za doček Nove godine. Individualni doček Nove godine na nekom od trgova, u nekom od restorana…. Noćenje

4.dan (01.01.2019) BUKUREŠT-SNAGOV-BUKUREŠT

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili  fakultativno odlazak do manastira Snagov, koji se nalazi na istoimenom jezeru i gde je sahranjen čuveni Vlad Cepeš (Grof Drakula). Obilazak manastira, slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak za Bukurešt u popodnevnim časovima.Slobodno vreme za pripreme za reprizu dočeka Nove godine-individualno na nekom od trgova, u nekom od restorana…. Noćenje

5.dan (02.01.2019): BUKUREŠT-NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do popodnevnih časova kada je predviđen polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora radi regulisanja graničnih formalnosti.

6.dan (03.01.2019)-NIŠ

Dolazak u Niš u kasnim večernjim/ ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i stanju na putevima. Kraj usluga

Cena aranžmana 119€ po osobi

 Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom na relaciji navedenoj u programu
 • smeštaj u Bukureštu u hotelu 2*/3* – u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom
 • panoramski razgled grada
 • usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe na putovanju
 • troškovi organizacije i realizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice koje nisu navedene u programu putovanja
 • dodatne usluge u hotelu koje nisu navedene u programu putovanja
 • troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja
 • individualni troškovi putnika
 • fakultativni izleti:
 • obilazak grada sa vodičem-10€ po osobi
 • obilazak manastira Snagov-10€ po osobi

Način plaćanja:

 • uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • uplata avansa 40% ostatak u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu banca Intesa                                 

U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje   fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

Opšte napomene:

 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
 • Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade
 • Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
 • Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon
 • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
 • Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
 • Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
 • Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne
 • Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž
 • Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta
 • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
 • VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
 • Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
 • U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put
 • Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OD STRANE AGENCIJE OTKAZNI ROK JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA JUSTTRAVEL DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJEO PROGRAMU PUTOVANJA

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI NA PUTU. TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIĆA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije JUST TRAVEL. D.O.O

Turistička agencija «Just Travel» D.O.O, Niš, ima propisanu polisu osiguranja u slučaju insolventnosti i naknade štete broj 7005375, kod kompanije za osiguranje “DUNAV OSIGURANJE” a.d.o. , koja važi od 25.01.2018. godine i traje do 25.01.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;3) Potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.Potpisivanjem ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja  agencije «Just Travel» D.O.O su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM JUST TRAVEL DOO

Licenca OTP 410/2010 od 24.02.2010.